Diverse vergaderingen en Statencommissies op 5 juni 2024

Gepubliceerd op: 04 juni 2024 11:06

Woensdag 5 juni belooft een volle vergaderdag te worden voor onze Staten- en burgerleden.

Training Commissievoorzitters

In de ochtend krijgen de commissievoorzitters een training waarin de, in praktijk gebrachte handvatten uit de startbijeenkomst van de training geëvalueerd worden.

Werkgroep Jongerenoverleg Provinciale Staten i.o.

Om 13:00 uur bespreekt de werkgroep Jongerenoverleg Provinciale Staten i.o. de terugkoppeling vanuit het fractievoorzittersoverleg over het instellen van de werkgroep. Op de agenda staat ook het concept voorstel actualisatie van het educatieprogramma.

Werkgroep Routekaart Provinciale Staten

Om 14:00 uur komt de werkgroep Routekaart Provinciale Staten bijeen voor een overleg. Geagendeerd is o.a.
• Concept memo Fractievoorzittersoverleg WG Routekaart PS
• Actieplan WG Routekaart PS
• Dialoogsessie 26 juni

Integrale Statencommissie

Vanaf 15:30 uur begint de Integrale Statencommissie die o.a. oordeelsvorming over de jaarstukken 2023 geeft.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

Na de dinerpauze starten om 19:00 uur de Statencommissies. Tijdens de Statencommissie EMS wordt beeldvorming gedaan over het agendapunt Actualisatie beleid verbonden partijen.

Oordeelsvormend staan geagendeerd de punten:
• Zienswijze ontwerp programmabegroting Het Flevolands Archief 2025-2028
• Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2025
• Economisch programma 2024-2028 – programmalijn 3 en 4

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

Om 19:00 begint ook de Statencommissie RND. Tijdens deze vergadering vindt beeldvorming plaats over de agendapunten:
• Agenderingsverzoek Kleine windmolens op boerenerven
• Aanpassing wateroverlastnorm
• Visie op landbouw

De vergaderingen van de Statencommissies zijn openbaar en de livestream is beschikbaar via de website PS