Provinciale Staten vergadering 28 april 2021

Gepubliceerd op: 25 april 2021 18:30

Op woensdag 28 april vergadert Provinciale Staten weer digitaal.

Op de agenda:

Twee hamerstukken:

- Vaststelling fractievergoeding 2020
- Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Vier bespreekstukken:

- Voorstel transitiecommissie visie, prioriteiten en governance Metropool Regio Amsterdam (MRA)
- Ontwerp-programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht
- Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)
- Vaststelling Actieplan Biodiversiteit

Daarnaast hebben de fracties PvdD, PVV en JA21 een interpellatiedebat aangevraagd met als onderwerp het illegaal doden van Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

De vergadering is natuurlijk weer live mee te kijken via de website.