Provinciale Staten vergadering van 29 mei 2024

Gepubliceerd op: 30 mei 2024 10:05

Met een dak lekkage en wat aanpassingen van de "zetels" in de vergaderzaal is de vergadering om half vier begonnen.

Provinciale Staten 29 mei 2024

Vragenhalfuurtje

De fractie CDA heeft vragen gesteld over 'Cultureel erfgoed in de Noordoostpolder''. Gedeputeerde Simonse heeft deze vragen beantwoord. De fractie CDA heeft ook vragen gesteld over 'Participatie herijking wegen categorieën'. Deze vragen zijn beantwoord door gedeputeerde De Reus. De fractie CDA heeft bij dit agendapunt, samen met de fracties D66, BBB en PvdD, een motie ingediend over 'Participatie actualisering wegcategorieën'. Deze motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

De fractie PvdD heeft vragen gesteld over 'Status Flevolands Programma Landelijk Gebied n.a.v. nieuw regeerakkoord'. Gedeputeerde Klopman heeft deze vragen beantwoord.

Tenslotte heeft de fractie ChristenUnie vragen gesteld over 'F-35 op Lelystad airport'. Gedeputeerde Klopman heeft deze vragen beantwoord.

Vier hamerstukken

Provinciale Staten hebben, zonder hierover in debat te gaan, de volgende voorstellen vastgesteld:
"Zienswijze begroting 2025 en 3e begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek", "Voortgangsnota MRA 2023", "Vierde wijziging Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland" en "Voorjaarsnota IPO 2024".

Vijf bespreekstukken:

Vaststellen Ontwerp Herziening Omgevingsverordening provincie Flevoland 2024

De Omgevingswet (Ow) is op 1 januari 2024 ingegaan. Sindsdien geldt de nieuwe Omgevingsverordening van provincie Flevoland, goedgekeurd op 1 november 2023. De regels in de Omgevingsverordening zijn belangrijk om alles overzichtelijk en begrijpelijk te maken. De herziening van de verordening bestaat uit twee stappen: eerst worden de regels aangepast voor wettelijke taken, daarna op basis van de nieuwe omgevingsvisie. Alle veranderingen zijn te zien in een digitaal document en via een online kaart. Het doel is om de provinciale regels voor de leefomgeving actueel te houden.

De fractie BBB heeft bij dit agendapunt, samen met de fracties Forum voor Democratie, SterkLokaalFlevoland, GroenLinks en PvdA een motie ingediend over 'Onderzoek naar invloed van predatoren en anderen factoren'. De motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Het voorstel om de ontwerp herziening Omgevingsverordening vast te stellen is met algemene stemmen aangenomen.

MRA agenda 2025-2028 80% versie

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om geen wensen of opvattingen te geven over de conceptversie van de MRA Agenda 2024-2028. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Flevoland wil actief meedoen in regionale netwerken om de groei van Flevoland en omliggende regio's te stimuleren. Provinciale Staten kunnen hun mening geven via een wijzigingsvoorstel. Dit kan tot 28 juni. Daarna wordt alle feedback verwerkt in een definitieve versie. De volledige MRA Agenda en het meerjarenplan voor 2025-2028 worden op 11 oktober 2024 vastgesteld en in het najaar ter goedkeuring aangeboden aan alle betrokkenen.

De fractie 50PLUS heeft bij dit agendapunt, samen met de fracties BBB en SterkLokaalFlevoland, een amendement ingediend over 'Volwaardige IJmeerverbinding uitgangspunt succesvol MRA meerjarenprogramma'. Het amendement heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

De fractie VVD heeft bij dit agendapunt, samen met de fracties SterkLokaalFlevoland, BBB, Forum voor Democratie, ChristenUnie en SGP een amendement ingediend over 'Wensen en opvattingen Provinciale Staten Flevoland op 80% MRA agenda'. Het amendement heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

De fractie PvdD heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend over 'Lobby voor gezonde voedselomgeving'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

De fractie PvdD heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend over 'Inzet op krimp luchtvaart'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

De fractie SP heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend over 'Ook wensen en bedenkingen voor MuVP's'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

De fractie PvdD heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend over 'Neem natuur mee in de MRA Agenda'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

De fractie PvdA heeft bij dit agendapunt, samen met de fractie GroenLinks, een motie ingediend over 'Betrek inwoners bij opstellen agenda MRA 100% versie'. Deze motie heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

Het geamendeerde voorstel heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Voorstel subsidiegelden oplossingen netcongestie

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om geld van de Brede Bestemmingsreserve over te hevelen naar de reserve Duurzame energie. Dit geld, bedoeld voor zonne-energieprojecten, zal worden gebruikt voor een nieuwe subsidieregeling "oplossingen netcongestie voor bedrijven en de gebouwde omgeving". Dit is nodig omdat netcongestie (het volle elektriciteitsnet) de verduurzaming en uitbreiding van bedrijven belemmert. Provinciale Staten hebben eerder al extra geld vrijgemaakt voor deze problemen. De nieuwe regeling moet per 1 juli 2024 ingaan en bedrijven helpen met projecten, ondanks de netcongestie, zodat de economische ontwikkeling doorgaat.

De fractie PvdD heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend over 'Benut de koppelkansen optimaal'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

Het voorstel heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Vaststelling van het Strategisch Uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen 2024 – 2027

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om het Strategisch Uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027 (SUP 3.0) vast te stellen. Dit programma, onderdeel van "Goede bereikbaarheid en infrastructuur," legt de kaders vast voor het onderhoud van provinciale infrastructuur, zoals wegen en vaarwegen. Het SUP 3.0 vervangt het verlopen SUP 2.0 en zorgt voor efficiënte en effectieve uitvoering van onderhoud om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het programma geeft de benodigde financiële middelen aan en houdt rekening met wet- en regelgeving. Het doel is om de provinciale infrastructuur veilig en beschikbaar te houden, met aandacht voor duurzaamheid.

De fractie PvdD heeft bij dit agendapunt, samen met de fractie GroenLinks een amendement ingediend over 'Zo min mogelijk verkeersslachtoffers'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

Het voorstel heeft is met algemene stemmen aangenomen.

Definitieve vaststelling Participatiebeleid Provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om het ontwerp-participatiebeleid van Provincie Flevoland definitief vast te stellen zonder wijzigingen, ondanks vijf zienswijzen die pleiten voor een referendum. Het voorstel is dat deze zienswijzen niet leiden tot aanpassing van het beleid, omdat men tijdens inspiratiesessies verder kijkt naar geschikte participatie-instrumenten. Het beleid streeft naar een betere betrokkenheid van Flevolanders bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie, en legt gedragslijnen vast om inwoners eerder en tijdig bij processen te betrekken. Dit sluit aan bij het doel om politiek dichter bij de mensen te brengen en vertrouwen in het bestuur te herstellen.

De fractie PvdA heeft bij dit agendapunt, samen met de fractie GroenLinks, een motie ingediend over 'Verken mogelijkheid van participatie inwoners bij alle opgaven: participatieparagraaf in Statenvoorstel'. De motie heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

Het voorstel heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Om ongeveer 23.00 uur heeft de voorzitter de vergadering geschorst. De overige agendapunten: 'Rekenkameronderzoek Windpark Hanze' en 'IPO conceptbegroting 2025' worden besproken op woensdag 19 juni 2024.

Meer weten?
Op de website van Provinciale Staten kunt u de agenda en de vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.