Provinciale Statenvergadering 31 maart 2021

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 13:40

Woensdag 31 maart vergadert Provinciale Staten weer. Ook dit keer weer digitaal.

Op de agenda:

Bekrachtiging geheimhouding
Vragenhalfuurtje

Drie hamerstukken:

- Eerste begrotingswijziging 2021 Randstedelijke Rekenkamer
- Afdoening Moties en Initiatiefvoorstellen
- Meerjarenraming IPO 2022-2024

Vijf bespreekstukken en moties vreemd (doorgeschoven van 17 februari):

- Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-Deal Flevoland
- Moties vreemd zoals ingediend op 17 februari 2021 (doorgeschoven)
- Bossenstrategie Provincie Flevoland
- Vaststellen Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst
- Vaststellen Ontwerp Waterprogramma
- Vaststellen fractievergoedingen 2020

De vergadering is natuurlijk weer live mee te kijken via de website.