Terugblik op Provinciale Statenvergadering 26 juni 2024

Gepubliceerd op: 27 juni 2024 15:06

De Provinciale Statenvergadering van 26 juni ging tot ver in de avond door om de agenda - de jaarstukken en de perspectiefnota - gedegen door te spreken. Hieronder vindt u een terugblik op deze vergadering:

Vragenhalfuurtje

 • De fractie BBB heeft vragen gesteld over 'Afwikkeling Oekraïne noodhulp'. Deze vragen zijn beantwoord door gedeputeerde Simonse.
 • De fractie SterkLokaalFlevoland heeft vragen gesteld over 'Verkorten BKR-periode'. Deze vragen zijn beantwoord door gedeputeerde Simonse.
 • De fractie GroenLinks heeft vragen gesteld over 'Afwijzen EU-bodemmonitoringrichtlijn'. Deze vragen zijn beantwoord door gedeputeerde Simonse.

Een Hamerstuk

Provinciale Staten hebben zonder hierover in debat te gaan, de 'Zienswijze ontwerp programmabegroting Het Flevolands Archief 2024 – 2027' vastgesteld.

Twee Bespreekstukken

Jaarstukken 2023

De Jaarstukken 2023 bevatten het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin legt de provincie verantwoording af over het beleid en de doelen van 2023, wat is bereikt en wat het heeft gekost. Dit is gebaseerd op de Programmabegroting 2023. De opzet sluit aan bij de vorige bestuursperiode, maar nieuwe doelen zijn opgenomen in het "Coalitieakkoord 2023-2027, Toekomst voor het nieuwe land." Voor het eerst is de rechtmatigheidsverantwoording van het college van Gedeputeerde Staten toegevoegd. Voorheen werd dit door de accountant gecontroleerd. De Jaarstukken 2023 bestaan uit vier delen: een bestuurlijke samenvatting, verantwoording over programmaonderdelen, verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Jaarrekening 2023.

Bij dit agendapunt zijn twee amendementen en drie moties ingediend:

 • De fractie 50PLUS heeft een amendement ingediend over 'Scherper aan de wind zeilen Corona gelden'. Dit amendement is niet aangenomen.
 • De fracties VVD en SterkLokaalFlevoland hebben het amendement ingediend over 'Voorgestelde inzet vanuit rekeningresultaat voor MSNF opnemen in de Brede Bestemmingsreserve'. Dit amendement is aangenomen.
 • De fractie 50PLUS heeft twee moties ingediend over 'Scherp aan de wind zeilen door betere grip op proces' en 'Gedrukte versies van P&C documenten die behandeld worden binnen PS'. Beide moties zijn niet aangenomen.
 • De fracties Forum voor Democratie, BBB, SterkLokaalFlevoland, CDA, SGP en JA21 hebben de motie 'PAS-melders' ingediend. Deze motie is aangenomen.

De stemming over het geamendeerde voorstel van het college heeft een meerderheid gehaald en is daarom aangenomen.

Perspectiefnota 2025-2028

In de perspectiefnota staat de koers en financiële uitgangspunten voor de provincie. Hierin worden de strategische beleidsdoelen en financiële vooruitzichten voor de komende vier jaar vastgelegd. De perspectiefnota dient als basis voor het opstellen van de begroting voor 2025.

Er zijn twee amendementen en dertien moties ingediend en in stemming gebracht tijdens het debat over de Perspectiefnota 2025-2028. De twee amendementen zijn niet aangenomen. Vier moties zijn aangenomen en negen moties zijn verworpen.

Amendementen

 1. De fracties GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en SP hebben een amendement ingediend over 'Groene steden en dorpen, een impuls voor de bossenstrategie'. Het amendement is niet aangenomen.
 2. De fractie 50Plus heeft een amendement ingediend over 'Overbodige indexatie motorrijtuigenbelasting'. Het amendement is niet aangenomen.

Moties

 1. De fracties PvdD, GroenLinks, PvdA en D66 hebben een motie ingediend over 'Subsidieregeling vogelvriendelijke windmolens'. De motie is niet aangenomen.
 2. De fracties PvdD en SP hebben een moties ingediend over 'Passende dienstwagens'. De motie is niet aangenomen.
 3. De fracties GroenLinks, PvdA en D66 hebben een motie ingediend 'Een Flevoland voor iedereen'. De motie is niet aangenomen.
 4. De fractie 50PLUS heeft een motie ingediend over 'Grip op het Fonds Verstedelijking Almere en de € 6.8 miljoen van de provincie'. De motie is niet aangenomen.
 5. De fracties D66 en Forum voor Democratie hebben een motie ingediend over 'Voorschoolse Cultuureducatie'. Deze motie is niet aangenomen.
 6. De fracties D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben een motie ingediend over 'Behoud toegang tot cultuur'. Deze motie is niet aangenomen.
 7. De fracties D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben een motie ingediend over 'Programma drinkwaterbesparing'. Deze motie is niet aangenomen.
 8. De fracties BBB en Forum voor Democratie hebben een motie ingediend over 'Extra inzet op gebruik van rode diesel'. Deze motie is aangenomen.
 9. De fracties BBB, PvdA, GroenLinks, SterkLokaalFlevoland, CDA en PvdD hebben een motie ingediend over 'Kenniscentrum wooncoöperaties en wooninitiatieven Flevoland'. Deze motie is aangenomen.
 10. De fracties SGP, PVV, BBB, Forum voor Democratie, ChristenUnie en VVD hebben een motie ingediend over 'Pilot bodemdalingsgebieden'. De motie is aangenomen.
 11. De fractie CDA heeft een motie ingediend over 'Vitale samenleving in begroting 2025'. Deze motie is niet aangenomen.
 12. De fracties D66, GroenLinks en PvdA hebben een motie ingediend over 'Een plus op Cultuurplus scholen'. Deze motie is niet aangenomen.
 13. De fracties D66, PvdA, GroenLinks, SterkLokaalFlevoland en SP hebben een motie ingediend over 'Netcongestie verminderen met thuis- en buurtbatterijen'. Deze motie is aangenomen

 De stemming over de Perspectiefnota 2025-2028 heeft een meerderheid gehaald. Daarmee is deze vastgesteld.

Meer weten?

Op de website van Provinciale Staten kunt u alle vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.