Verslag Provinciale Statenvergadering 24 april 2024

Gepubliceerd op: 26 april 2024 10:04

Op 24 april 2024 was er weer een Provinciale Statenvergadering. In dit artikel leest u de samenvatting van deze vergadering.

Interpellatiedebat op verzoek van de fractie Forum voor Democratie

De fractie Forum voor Democratie heeft een interpellatiedebat aangevraagd over 'zorgen rondom de Oostvaardersplassen'. Gedeputeerde Hofstra heeft bij dit interpellatiedebat het woord gevoerd namens het college. De fractie Forum voor Democratie heeft bij dit interpellatiedebat, samen met de fractie SterkLokaalFlevoland, een motie ingediend over 'Evaluatie rapport Van Geel Oostvaardersplassen'.
Deze motie heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.

Vragenhalfuurtje

 • De fractie PvdA heeft vragen gesteld over 'Plan van aanpak Woningbouw'. Gedeputeerde De Reus heeft deze vragen beantwoord.
 • De fractie CDA heeft vragen gesteld over de 'Wolf in (oostelijk) Flevoland'. Gedeputeerde Hofstra heeft deze vragen beantwoord.
 • De fractie PvdA heeft vragen gesteld over de 'Wolf in relatie tot de Oostvaardersplassen'. Gedeputeerde Hofstra heeft deze vragen beantwoord.
 • De fractie VVD heeft vragen gesteld over 'Bodemdaling'. Gedeputeerde Simonse heeft deze vragen beantwoord.
 • Tenslotte heeft de fractie BBB heeft vragen gesteld over 'Transitie Landelijk Gebied'. Gedeputeerde Klopman heeft deze vragen beantwoord.

Vier hamerstukken

Provinciale Staten hebben, zonder hierover in debat te gaan, de volgende voorstellen vastgesteld:

 1. Opheffen geheimhouding april 2024.
 2. Kaders nieuw delegatiebesluit openbaar vervoer Almere.
 3. Eerste wijziging Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019 (de fracties CDA, D66, JA21 en Forum voor Democratie hebben hierbij tegengestemd).
 4. Vaststelling gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.

Vijf bespreekstukken

 1. Deelname Assembly of European Regions (AER) Summer Academy 
  Dit voorstel legt vast hoe Flevoland meedoet aan de AER Summer Academy van 2024 in Noorwegen en welke hulp daarbij wordt geboden. De Summer Academy is een evenement waar regionale ontwikkeling in Europa wordt besproken, met een focus op het uitwisselen van ervaringen en het opbouwen van samenwerking tussen Europese regio's. Jongeren en cultuur zijn belangrijke onderwerpen tijdens deze bijeenkomst.
  Het voorstel heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
 2. Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Flevoland 2024
  Deze gedragscode gaat over de onderwerpen integer handelen, het voorkomen van belangenverstrengeling, hoe om te gaan met geschenken, faciliteiten, et cetera en het gebruik van voorzieningen van de provincie.
  Het voorstel is aangenomen met algemene stemmen.
 3. Gedragscode integer handelen Statenleden en Burgerleden Provincie Flevoland 2024
  Deze gedragscode is geschreven als een set van beloften en afspraken van het individuele Statenlid of burgerlid over integer handelen. Het is een interne regeling waarmee invulling wordt gegeven aan de bestaande wettelijke regels. Deze zijn aangevuld met bepalingen ter verduidelijking of aansluiting op de Flevolandse praktijk.
  De fractie GroenLinks heeft bij dit agendapunt, samen met de fracties PvdA, CDA en D66 een amendement ingediend over 'Toevoegen kernwaarde bij gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden'. Het amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.
  Het voorstel is aangenomen met algemene stemmen. Na de behandeling en vaststelling van deze gedragscode ondertekenen de fracties de gelofte integer handelen.
 4. Vaststelling participatieplan en kaders voor omgevingsvisie Flevoland
  Met dit participatieplan en de kaders voor de omgevingsvisie geven Provinciale Staten aan hoe het proces, de aanpak en de tijdlijn eruit ziet om een nieuwe omgevingsvisie voor de provincie Flevoland te maken. De omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie voor het grondgebied van de provincie Flevoland.
  Bij dit agendapunt heeft de fractie GroenLinks, samen met de fracties D66, PvdA en PvdD, een amendement ingediend over 'Natuur en biodiversiteit'. Dit amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.
  Bij dit agendapunt heeft de fractie PvdA, samen met de fracties GroenLinks en SP, een amendement ingediend over 'Betaalbaarheid woningen toevoegen als doel Notitie Reikwijdte en Detailniveau'. Dit amendement heeft geen meerderheid van stemmen behaald en is daarmee verworpen.
  Het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.
 5. Denkrichtingen NOVEX Lelylijn 2025
  Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten geen wensen en opvattingen kenbaar te maken op de voorlopige reactie van Gedeputeerde Staten aan de Stuurgroep Lelylijn. Deze reactie bestaat uit zes punten die in het Statenvoorstel staan.
  De fractie VVD heeft, samen met de fracties CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en SterkLokaalFlevoland, een amendement ingediend over 'Effect Lelylijn op IJmeerverbinding'. Dit amendement heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
  De fractie CDA heeft, samen met de fracties VVD, 50PLUS, ChristenUnie, SGP, D66, BBB en SterkLokaalFlevoland, een amendement ingediend over 'Brede welvaart en leefbaarheid'. Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen.
  Het geamendeerde voorstel heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

De fractie VVD heeft, samen met de fracties 50PLUS, Forum voor Democratie, SterkLokaalFlevoland, BBB, PVV en JA21 een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over 'Onderzoek naar thoriumcentrales en SMR'. Deze motie heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.
Een motie die gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de Provinciale Staten staat heet een 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp.

Meer weten?

Op de website van Provinciale Staten kunt u de agenda en de vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.